Contact Us

Acharya Shree Nanesh Samta Vikas Trust

Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh
Stae :  Rajasthan
Phone : +91-01476-287206, 287249
Mobile: +91-98288-01222

Mail: directorasneduhub@gmail.com

Acharya Shree Nanesh Samta Mahavidyalaya
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287410
Mobile : +91-63500-15587
Fax : +91-01476-287206
Mail : asnsvt@yahoo.com
Acharya Shree Nanesh Sr. Secondary School
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287207

Mobile : +91-97855-35570
Mail : rkasnsvt87@gmail.com
Acharya Shree Nanesh Industrial Training Center
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287229

Mobile : +91-78910-46076
Mail : rkasnsvt87@gmail.com
Acharya Shree Nanesh Academy
Nanesh Nagar (Danta),
Tehsil : Kapasan,
District : Chittorgarh,
State : Rajasthan
Phone : +91-01476-287257

Mobile : +91-63504-43969
Mail : 10922@cbseshiksha.in